ก.๒บัญชีสำรวจภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่

วัดบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำรวจเมื่อวันที่   ๒   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

ที่

 

วัด

 

ตำบล

 

อำเภอ

จำนวน

 

หมายเหตุ

ภิกษุ

สามเณร

 
๑.

 

 

บางพึ่ง

 บางพึ่ง

 พระประแดง

 ๑๓

 ๑

 

 

รับรองตามนี้

ลงนาม.....................................................................ตำแหน่ง

เจ้าอาวาส

 

 

 

previous arrow
next arrow
Slider