ทะเบียนบัญชีพระภิกษุวัดบางพึ่ง
ลำดับ ชื่อ - ฉายา ฉายา อายุ พรรษา
พระครูสันตจิตตานุโยค สนฺตกาโม ๖๖ ๔๖
พระสำรอง มหาปญฺโญ ๖๑ ๔๑
พระมหาคำไหม่ สํวโร ๓๗ ๑๗
พระใบฎีกาปรีชา ถาวโร ๕๓ ๑๐
พระอุเทน อิสฺสโร ๓๖
พระปลัดเมธี เมธีธมฺโม ๔๒
พระกนก สุวโจ ๖๒
พระนลธวัช อนาวิโล ๒๘
พระประสาร อุปสนฺโต ๕๕
๑๐ พระสุทธิชัย ขันติโก ๓๕
๑๑ พระภักดี สิริวฑฺฒโก ๖๙
๑๒ พระสกล เตชปุญฺโญ ๕๕
๑๓ พระชูชีพ สุภทฺโท ๖๖
๑๔ พระสันต์ภพ สุวินโย ๒๑
๑๕ พระชัชวาลย์ ชุตินฺธโร ๓๙
๑๖ พระบุญเหลือ ปุญญนาโถ ๕๗
๑๗ พระสมบัติ โสตฺถิโก ๕๔
๑๘ พระไสว สุทินฺโน ๕๔
๑๘ พระศรีศักดิ์ สุทสฺสโน ๔๙
๑๙ พระธีรพล ธีรพโล ๓๗  -
๒๐ พระวรวัฒน์ วฑฺฒโน ๓๒  -

 

previous arrow
next arrow
Slider