๑. สถานะเดิม

       พระโสภิตเถระ นามเดิม โสภิตมาณพ
       บิดาและมารดาไม่ปรากฏนาม เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี

๒. ชีวิตก่อนบวช

       โสภิตมานพ ในวัยเด็กได้รับการศึกษาเลี้ยงดูอย่างดีจากบิดาและมารดา เมื่อเจริญวัยได้ศึกษาอักษรสมัยตามลัทธิพราหมณ์

๓. มูลเหตุของการบวชในพระพุทธศาสนา

       โสภิตมาณพ เป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษา แม้จะเกิดในวรรณะพราหมณ์นับถือลัทธิพราหมณ์ ก็ไม่ยึดติดจนเกินไปเปิดใจกว้าง ได้ฟังกิตติศัพท์ของพระศาสดา ว่าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงธรรมไพเราะชี้แจงให้เข้าใจประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้าได้ชัดเจน วันหนึ่งจึงได้ไปเฝ้าพระศาสดา ฟังธรรมเทศนาแล้ว เกิดศรัทธาปรารถนาจะบวช จึงได้ทูลขอบวชกับพระพุทธองค์ ๆ ได้ทรงบวชให้เขาตามประสงค์

๔. การบรรลุธรรม

       พระโสภิตเถระ ครั้นบวชแล้ว ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานก็ได้บรรลุอภิญญา ๖ เป็นพระขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์เป็นผู้ชำนาญในบุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การระลึกชาติในอดีต

๕. งานประกาศพระพุทธศาสนา

       แม้ในตำนานจะไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของท่าน ในการช่วยพระศาสดาประกาศ พระพุทธศาสนา แต่ปฏิปทาของท่านก็ทำให้คนผู้เกิดมาในภายหลังได้ศึกษา แล้วเกิดสัมมาทิฏฐิ เกี่ยวกับความเชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ผลวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง อันเกิดจากการระลึกชาติของท่าน

๖. เอตทัคคะ

       เพราะพระโสภิตเถระมีความชำนาญเป็นพิเศษในบุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณในการระลึกชาติในอดีต พระศาสดาจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ระลึก บุพเพสันนิวาส

๗. บุญญาธิการ

       แม้พระโสภิตเถระนี้ ก็ได้บำเพ็ญความดีอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมานาน ในพุทธกาลแห่งพระปทุมุตตระ ได้เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ได้บุพเพนิวาสญาณ จึงได้สร้างอธิการแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้น ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธองค์ว่า จะสมประสงค์ในศาสนาของพระศาสดาพระนามว่า โคดม

๘. ธรรมวาทะ

       เราเป็นผู้มีสติ มีปัญญา ปรารภความเพียรอย่างแรงกล้า ระลึกชาติสิ้นห้าร้อยกัปเพียงราตรีเดียว เราเจริญสติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ จึงระลึกชาติตลอดเวลา ๕๐๐ กัปป์ เพียงราตรีเดียว

๙. นิพพาน

       พระโสภิตเถระ ได้บรรลุประโยชน์สูงสุดส่วนตน คือ พระอรหัตผล แล้วได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้ดำรงพระพุทธศาสนา ตามสมควรแก่เวลาของท่าน จึงได้นิพพานจากโลกไปโดยหาความอาลัยไม่ได้

previous arrow
next arrow
Slider