เดเนียล วิท ( Daniel Wit 1967 )

วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway) (1951 : 101-103)

วิลเลี่ยม เอ. ร๊อบสัน (William A. Robson 1953 : 574)

ศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม มหาลัยธรรมศาสตร์

ผศ ดร. อรทัย ก๊กผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ. ตระกูล มีชัย. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ศิริพร เชาวลิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ใช้เพื่อสิบค้นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น

previous arrow
next arrow
Slider